Vesiensuojelusta luonnonhoitoon

Jos sinulla on kosteikon kunnostus tai uuden rakentaminen mielessä, käänny asiantuntevan henkilön puoleen. Minulta saa neuvoja rahoituksesta kosteikolla eläviin riistalintuihin ilman toimeksiantoakin. Jos haluat toimivan suunnitelman kohteellesi siten, että kosteikkosi sopii ympäristöön, rakennustyöt onnistuvat ja vaikkapa vesilinnut tulevat kohteellesi, kysy minulta tarjous. Jos arvioit tarpeelliseksi myös toimenpiteiden ohjauksen esimerkiksi konetöiden osalta tai patolaitteiden asentamisessa, kysy siitäkin tarjous.

Kosteikkojen suunnittelussa teen tilauksesta kaikki tarvittavat taustaselvitykset, maanpinnan korkotasojen selvittämisen, toimenpiteiden selostukset ja kustannusarvion näille. Olen tottunut tekemään yhteistyötä ely-keskusten kanssa kosteikkojen lupa-asioissa, joten voit jättää sen huolekseni. Ely-keskus sitten arvioi tarvitseeko kohde vesilain mukaisen käsittelyn, jonka tekee aluehallintovirasto (AVI) vai riittääkö ely-keskuksen lupa. Sen pohjalta laaditaan myös suunnitelma tarvittavassa laajuudessaan.

Kosteikkojen patolaitteiden ja -penkereiden rakentaminen kannattaa tehdä huolella ettei tarvitsisi parsia jälkikäteen. Konetöiden kustannustehokas käyttö on myös maksajan mieleen. Näihin voit saada minulta apua, sillä olen ollut ohjaamassa yli 20 kosteikon kunnostus- ja perustamistöitä.

Linnusto on hyvä indikaattori monen alueen luonnon tilasta. Linnusto on minulle tuttua lintuharrastuksen kautta ja laskentoja on tullut tehtyä niin maalla kuin vesilläkin. Olen tehnyt myös Natura-alueiden kasvisto- ja kasvillisuusinventointeja ja luontotyyppi-inventointeja. Mikäli tarvitset näiiden luontoarvojen kartoitusta, kysy minultakin tarjous!

Luonnonhoitoon liittyvä koulutus ja neuvonta ovat minusta mielenkiintoista ja erinomaisen tärkeää, sen vuoksi teen niitä mielellään. Voin tulla pitämään neuvontaa, esitelmiä tai koulutusta kosteikkoalalta tai muustakin luonnonhoidosta vaikka kauemmaksikin.