Vesiensuojelua

Puhtaat vedet ovat meille kaikille hyvin merkittävä asia. Vesiensuojelu on sen vuoksi tärkeää.

Maankäyttö ja ojitukset maa- ja metsätalousalueilla kuormittavat vesistöjä samalla kun taajamissa hulevedet aiheuttavat paikallista tulvimista ja haitallisten aineiden huuhtoutumista pienvesiin ja järviin. Kosteikot voivat tutkimusten perusteella edistää vesiensuojelua ja parantaa vesien laatua.

Kosteikko voidaan kunnostaa, jos se on hyvin umpeenkasvanut eikä tarjoa elinympäristöjä eläimistölle. Kosteikko voidaan perustaa myös uudelle paikalle joko kaivamalla tai patoamalla. Kun näihin rakennetaan vesiensuojelurakenteita, kuten laskeutussyvänteitä, ohjataan vettä kiertämään saarten, niemekkeiden ja matalikkojen avulla kosteikon kasvillisuusvyöhykkeile, pystytyään veden mukana olevaa kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita pysäyttämään kosteikolle. Jos kiintoainesta ja ravinteita voidaan poistaa aika ajoin joko kaivamalla kaivurilla tai poistamalla kasvillisuutta, johon ravinteet ovat sitoutuneet, kosteikko on toiminut vesiensuojelussa!

Kosteikot on luokiteltu maailman uhanalaisimmaksi ekosysteemiksi. Suomella on merkittävä kansainvälinen rooli kosteikkoluonnon suojelussa, koska merkittävä osa Euroopan vesilinnuista pesii maassamme. Monimuotoisessa kosteikkoluonnossa viihtyy myös valtava määrä muuta lajistoa. Lisäksi palautetut kosteikkoelinympäristöt parantavat pintavesien laatua, tasoittavat tulvavirtaamia ja voivat olla merkittäviä virkistyskäyttökohteita. Näiden syiden vuoksi kosteikot toimivat lukuisissa muissakin hyöydyllisissä tehtävissä vesiensuojelun lisäksi!

.

Vesiensuojelua

Puhtaat vedet ovat meille kaikille hyvin merkittävä asia. Vesiensuojelu on sen vuoksi tärkeää.

Maankäyttö ja ojitukset maa- ja metsätalousalueilla kuormittavat vesistöjä samalla kun taajamissa hulevedet aiheuttavat paikallista tulvimista ja haitallisten aineiden huuhtoutumista pienvesiin ja järviin. Kosteikot voivat tutkimusten perusteella edistää vesiensuojelua ja parantaa vesien laatua.

Lue lisää

Riistakosteikot

Vesilinnuille kosteikot ovat elintärkeitä. Tarttumalla toimeen voimme auttaa vesilintuja.

Kosteikon perustaminen ja vesilinnut ovat hyvä yhtälö: kosteikon valmistuttua ja veden vallatessa alueita, vesilinnut löytävät sopivan kohteen nopeasti. Minulla on kokemusta 15 ensisijaisesti vesilinnuille tarkoitetun kosteikon perustamisesta, ja ne toimivat myös osana vesiensuojelua.

Lue lisää

Vesilintulaskentoja

Vesilintulaskentojen avulla voi saada arvion kosteikon tilasta ja sen merkityksestä linnustolle.

Kosteikkojen merkityksestä linnustolle voi saada hyvän käsityksen linnustoa laskemalla. Esimerkiksi keväällä ja kesällä tehtävä vesilintujen pistelaskenta on helppo ja melko nopea tehdä. Eikä laskettavia lajejakaan ole kovin paljon. Metsästäjille laskennat antavat tietoa kestävään metsästykseen.

Lue lisää