Palvelut

Kosteikkomaailma tarjoaa palveluita kosteikkojen suunnitteluun ja toteutuksen ohjaamiseen, luonnonhoitotöihin, linnustokartoituksiin sekä näiden alojen neuvontaan ja koulutukseen.

Kysy tarjousta osaamisaloistani!

Kosteikkojen hoidon ja uusien kosteikkojen perustamisen suunnittelu.
Suunnitteluun kuuluvat maastotyöt ja suunnitelman laadinta. Tarvittaessa olen myös yhteydessä ympäristöviranomaisiin ja naapurikiinteistöjen omistajiin.
Kosteikkotyömaiden konetöiden ohjaus, patolaitteiden asentamisen ja patopenkereiden rakentamisen ohjaus.
Kosteikkorakentamiseen liittyy tyypillisesti telakaivuritöitä. Koneen kuljettajaa on usein hyvä opastaa tarkemmin suunnitelmassa kuvatuista töistä ja näyttää maastossa esimerkiksi patolaitteiden asentamisen keskeiset työvaiheet.
Muiden luonnonhoitotöiden suunnittelu.
Riekkosoiden ennallistaminen sekä kanalintujen vaihettumisvyöhykkeiden ja tärkeiden elinympäristöjen huomiointi metsä- ja maatalousympäristöissä.
Linnusto- ja luontotyyppi-inventoinnit kosteikoilla, soilla ja metsissä.
Vesilintulaskennat, lintujen piste- ja kiertolaskennat eri ympäristöissä sekä laskentaraporttien laadinta ja kohteiden valokuvaus. Luontotyyppi-inventoinnit etenkin metsä- ja suoympäristöissä.
Kosteikkojen ja muun luonnonhoidon neuvonta ja -koulutus.
Vesiensuojelun ja luonnonhoidon edistämiseksi on tärkeää jakaa tietoa, jotta omasta hankkeesta kiinnostuneet saisivat asianmukaista ja käytännönläheistä tietoa rahoitusmahdollisuuksista, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Pidetään yhdessä huolta yhteisestä ympäristöstämme ja toimitaan aktiivisesti sekä yhteistyössä luonnonhoidossa!

Alakategoriat

Vesiensuojelua

Puhtaat vedet ovat meille kaikille hyvin merkittävä asia. Vesiensuojelu on sen vuoksi tärkeää.

Maankäyttö ja ojitukset maa- ja metsätalousalueilla kuormittavat vesistöjä samalla kun taajamissa hulevedet aiheuttavat paikallista tulvimista ja haitallisten aineiden huuhtoutumista pienvesiin ja järviin. Kosteikot voivat tutkimusten perusteella edistää vesiensuojelua ja parantaa vesien laatua.

Lue lisää

Riistakosteikot

Vesilinnuille kosteikot ovat elintärkeitä. Tarttumalla toimeen voimme auttaa vesilintuja.

Kosteikon perustaminen ja vesilinnut ovat hyvä yhtälö: kosteikon valmistuttua ja veden vallatessa alueita, vesilinnut löytävät sopivan kohteen nopeasti. Minulla on kokemusta 15 ensisijaisesti vesilinnuille tarkoitetun kosteikon perustamisesta, ja ne toimivat myös osana vesiensuojelua.

Lue lisää

Vesilintulaskentoja

Vesilintulaskentojen avulla voi saada arvion kosteikon tilasta ja sen merkityksestä linnustolle.

Kosteikkojen merkityksestä linnustolle voi saada hyvän käsityksen linnustoa laskemalla. Esimerkiksi keväällä ja kesällä tehtävä vesilintujen pistelaskenta on helppo ja melko nopea tehdä. Eikä laskettavia lajejakaan ole kovin paljon. Metsästäjille laskennat antavat tietoa kestävään metsästykseen.

Lue lisää